16080
S-Imatinib och S-Desmetylimatinib
SynonymerGlivec \ Imatinib 
 
 
 
BakgrundImatinib är en peroral tyrosinkinas-hämmare som används vid behandling av bl. a. kronisk myeloisk leukemi (KML) och gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). Absorptionen är god (98%) och proteinbindningen hög (95%). Metabolismen sker huvudsakligen via CYP3A4 till metaboliten N-desmetylimatinib som in vitro uppvisar en farmakologisk aktivitet i paritet med modersubstansen. Imatinib självt hämmar till viss del CYP3A4. Både koncentrationen av Imatinib och N-desmetylimatinib mäts vid analys. Omkring 13% av utsöndringen sker via njurarna och oförändrat imatinib utgör ca 25% av totala utsöndringen. Halveringstiden för Imatinib och N-desmetylimatinib är omkring 19 respektive 40 timmar. Jämviktskoncentration nås efter 7 till 8 dagar vid nyinsättning eller dosändring. Imatinib uppvisar linjär (första ordningens) kinetik inom dosområdet vilket innebär att en dosändring kan förväntas ge en proportionerlig förändring av serumkoncentrationen. 
 
RemissBeställningsetikett Remiss 5 Klinisk kemi, Läkemedelsanalys   SystemSerum 
RemissordS-Imatinib och S-Des 
Provtagning och hantering 5 mL rör utan tillsats ej gelrör
Provet tas omedelbart före nästa dosering
Prover analyseras fredagar (undantag kan ske vid storhelger). Prover som registrerats i provmottagningen SU/S senast kl 16.00 på torsdag får svar efterföljande måndag. Remissen kan hämtas på hemsidan www.kliniskkemi.se
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Skyddas för ljus Förvaras kylt.
Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.  
 
MetodLC-MS-MS
Storhet-Enhet-
NPU-KodSaknas  AckrediteradNej
 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, www.kliniskkemi.se, uppdaterad 2017-02-23 av Johanna Harrison

Tillbaka  Startsida